Я убит подо Ржевом..

https://gosveteransvao.ru/novosti/548-ya-ubit-podo-rzhevom